Nhập và Xuất các tập tin dBASE

Bạn có thể mở và lưu dữ liệu trong định dạng tập tin dBASE (đuôi mở rộng tập tin « *.dbf ») trong LibreOffice Base hay trong một bảng tính. Trong LibreOffice Base, một cơ sở dữ liệu dBASE là một thư mục đựng các tập tin với đuôi mở rộng tập tin « *.dbf ». Mỗi tập tin tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu. Các công thức và định dạng sẽ mất đi khi bạn mở và lưu một tập tin dBASE trong LibreOffice.

Để nhập một tập tin dBASE vào trong bảng tính

 1. Chọn Tập tin > Mở.

 2. Định vị tập tin dạng « *.dbf » mà bạn muốn nhập.

 3. Nhấn Mở.

  Hộp thoại Nhập tập tin dBASE sẽ mở.

 4. Nhấn vào nút OK.

  Tập tin dBASE mở dưới dạng một bảng tính Calc mới.

  Biểu tượng Cảnh báo

  Nếu bạn muốn lưu một bảng tính dạng tập tin dBASE, bạn không nên thay đổi hay xóa hàng đầu tiên trong tập tin đã nhập vào. Hàng này chứa các thông tin cần cho một cơ sở dữ liệu dBASE.


Nhập một tập tin dBASE vào một bảng cơ sở dữ liệu

Một bảng cơ sở dữ liệu LibreOffice Base thực chất là một liên kết với một cơ sở dữ liệu đã tồn tại.

 1. Chọn Tập tin > Mới > Cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp Tên tập tin của hội thoại Lưu dạng, hãy nhập tên cho cơ sở dữ liệu.

 3. Nhấn Lưu.

 4. Trong hộp Kiểu cơ sở dữ liệu của hộp thoại Thuộc tính Cơ sở Dữ liệu, hãy chọn « dBASE ».

 5. Nhấn nút Kế.

 6. Nhấn nút Duyệt.

 7. Định vị thư mục chứa tập tin dBASE, sau đó nhấn nút OK.

 8. Nhấn vào nút Tạo.

Xuất một bảng tính tới một tập tin dBASE

 1. Chọn Tập tin > Lưu dạng.

 2. Trong hộp Định dạng Tập tin, chọn mục « Tập tin dBASE ».

 3. Trong hộp Tên tập tin, gõ tên cho tập tin dBASE.

 4. Nhấn Lưu.

Biểu tượng Ghi chú

Chỉ các dữ liệu trong bảng đang tính sẽ được xuất.


Please support us!