tính lại;bảng DataPilot

Cập nhật bảng DataPilot

Nếu dữ liệu của bảng tính nguồn đã bị thay đổi, LibreOffice tính lại bảng DataPilot. Để tính lại các bảng, hãy chọn Dữ liệu > DataPilot > Cập nhật. Làm tương tự sau khi bạn đã nhập một bảng quay Excel vào trong bảng tính LibreOffice Calc.

Open file with example:

Please support us!