Chọn các phạm vi đầu ra DataPilot

Nhấn chuột vào nút Nhiều bên trong hộp thoại DataPilot. Hộp thoại sẽ được mở rộng.

Bạn có thể chọn vùng cho trước để tạo bảng DataPilot, từ hộp Kết quả tới. Nếu chuỗi các kết quả không được đặt tên, hãy nhập tên từ ô phía trên bên trái của dãy vào vùng bên phải của hộp Kết quả tới. Bạn cũng có thể nhấn chuột vào ô thích hợp để nhập các tên vào.

Nếu bạn đánh dấu vào hộp kiểm tra Bỏ qua các hàng rỗng, thì các hàng này sẽ không được tính đến khi bảng DataPilot được tạo ra.

Nếu hộp kiểm tra Nhận ra phân loại được đánh dấu, thì các phân loại sẽ được xác định bởi các đề mục của chúng và do đó được chia ra khi bảng DataPilot được thiết lập.

Open file with example:

Please support us!