Nhóm lại các bảng DataPilot

Bảng DataPilot thu được có thể chứa rất nhiều mục khác nhau. Bằng cách nhóm chúng lại, bạn có thể làm cho tài liệu dễ đọc hơn.

  1. Chọn một ô hoặc một phạm vi các ô trong bảng DataPilot.

  2. Chọn Dữ liệu > Nhóm lại và Phác thảo > Nhóm lại.

Tuỳ thuộc vào định dạng của ô được chọn, hoặc một nhóm trường mới sẽ được thêm vào bảng DataPilot, hoặc bạn có thể thấy một trong hai hộp thoại Nhóm lại cho giá trị hoặc cho giá trị ngày tháng.

Để nhóm lại các bảng DataPilot, chúng phải được tổ chức theo cách thích hợp.

Open file with example:

Please support us!