Lọc các bảng DataPilot

Bạn có thể dùng các bộ lọc để xoá bỏ dữ liệu không cần thiết ra khỏi bảng DataPilot.

Bấm nút Lọc trong bảng để mở hộp thoại điều kiện lọc. Hoặc bạn có thể mở trình đơn ngữ cảnh của bảng DataPilot và chọn lệnh Lọc. Hộp thoại Lọc xuất hiện. Tại đây bạn có thể lọc bảng DataPilot.

You can also click the arrow on a button in the pivot table to show a pop-up window. In this pop-up window, you can edit the visibility settings of the associated field.

Open file with example:

Please support us!