Sửa các bảng DataPilot

Bấm vào một trong các nút trong bảng mà chức năng DataPilot đã tạo ra và giữ chuột trái. Một ký hiệu đặc biệt sẽ xuất hiện bên cạnh con trỏ chuột.

Bằng cách kéo rê nút tới vị trí khác trong cùng hàng, bạn có thể thay đổi thứ tự các cột trong bảng. Nếu bạn kéo nút sang lề trái của bảng vào trong phần tiêu đề hàng, bạn có thể chuyển cột thành ra một hàng.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Để xoá một nút khỏi bảng, chỉ việc kéo nó ra khỏi bảng DataPilot. Nhả chuột khi con trỏ chuột nằm bên trong bảng sẽ xuất hiện biểu tượng « không được phép ». Nút đã được xoá.

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

Trong bảng DataPilot, bạn có thể dùng thao tác kéo-thả hoặc các lệnh cắt/dán để sắp xếp lại thứ tự các trường dữ liệu.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!