Sửa các bảng DataPilot

Bấm vào một trong các nút trong bảng mà chức năng DataPilot đã tạo ra và giữ chuột trái. Một ký hiệu đặc biệt sẽ xuất hiện bên cạnh con trỏ chuột.

Bằng cách kéo rê nút tới vị trí khác trong cùng hàng, bạn có thể thay đổi thứ tự các cột trong bảng. Nếu bạn kéo nút sang lề trái của bảng vào trong phần tiêu đề hàng, bạn có thể chuyển cột thành ra một hàng.

Trong hộp thoại DataPilot, bạn có thể kéo một nút vào trong vùng Trường Trang để tạo ra một nút và một danh sách chọn ở trên bảng DataPilot được tạo ra. Danh sách chọn có thể lọc bảng DataPilot theo nội dung của các mục được chọn. Bạn có thể dùng thao tác kéo-thả bên trong bảng DataPilot vừa tạo để lấy một trường trang khác làm bộ lọc.

Để xoá một nút khỏi bảng, chỉ việc kéo nó ra khỏi bảng DataPilot. Nhả chuột khi con trỏ chuột nằm bên trong bảng sẽ xuất hiện biểu tượng « không được phép ». Nút đã được xoá.

Để sửa bảng DataPilot, bấm vào một ô bên trong bảng DataPilot và mở trình đơn ngữ cảnh. Trong trình đơn ngữ cảnh bạn sẽ thấy lệnh Bắt đầu dùng để bật hộp thoại DataPilot cho bảng DataPilot hiện có.

Trong bảng DataPilot, bạn có thể dùng thao tác kéo-thả hoặc các lệnh cắt/dán để sắp xếp lại thứ tự các trường dữ liệu.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!