Xoá các bảng DataPilot

Để xoá một bảng DataPilot, chọn một ô bất kỳ trong bảng rồi chọn Xoá trong trình đơn ngữ cảnh của ô.

warning

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example:

Please support us!