Tạo các bảng DataPilot

  1. Đặt con trỏ trong phạm vi các ô chứa giá trị, phần đầu hàng và cột.

  2. Choose Insert - Pivot Table. The Select Source dialog appears. Choose Current selection and confirm with OK. The table headings are shown as buttons in the Pivot Table dialog. Drag these buttons as required and drop them into the layout areas "Filters", "Column Fields", "Row Fields" and "Data Fields".

  3. Kéo các nút cần dùng vào một trong bốn vùng.

Drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the generated pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the generated pivot table to use another page field as a filter.

Nếu nút được thả vào trong Trường Dữ liệu, nó sẽ tạo ra một phụ chú hiển thị công thức dùng để tính toán dữ liệu.

  1. Thứ tự nút có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào bằng cách dùng chuột di chuyển chúng sang vị trí khác trong vùng bằng.

  2. Bỏ một nút ra khỏi vùng bằng cách lấy chuột kéo nó từ trong vùng ra ngoài chỗ đặt các nút khác ở bên phải hộp thoại.

  3. To open the Data Field dialog, double-click one of the buttons in the Row Fields or Column Fields area. Use the dialog to select if and to what extent LibreOffice calculates display subtotals.

Exit the Pivot Table dialog by pressing OK. A Filter button will now be inserted, or a page button for every data field that you dropped in the Filters area. The pivot table is inserted further down.

Open file with example:

Please support us!