DataPilot

Chức năng DataPilot (còn gọi là Bảng Trọng Tâm) cho phép bạn kết hợp, so sánh và phân tích một khối lượng lớn dữ liệu. Bạn có thể xem nhiều kết luận từ các nguồn dữ liệu khác nhau, và hiển thị chi tiết các vùng cần lưu ý, và tạo các báo cáo dựa trên đó.

Một bảng được tạo bằng chức năng DataPilot là một bảng tương tác. Dữ liệu có thể được sắp xếp, phân bố lại hoặc tổng hợp lại theo nhiều cách khác nhau.

Open file with example:

Please support us!