Sắp xếp vùng cơ sở dữ liệu

  1. Bấm vào một vùng cơ sở dữ liệu.

    Nếu bạn chọn một vùng các ô, chỉ các ô này sẽ được sắp thứ tự. Nếu bạn nhắp vào một ô hiện không được chọn, thì toàn bộ vùng cơ sở dữ liệu sẽ được sắp thứ tự

  2. Chọn Dữ liệu > Sắp xếp.

    Vùng các ô sẽ được sắp thứ tự được hiển thị đảo màu

  3. Chọn tuỳ chọn sắp xếp mà bạn cần.

  4. Nhấn vào nút OK.

Please support us!