Lọc phạm vi ô

Bạn có thể dùng nhiều bộ lọc để lọc các phạm vi ô trong bảng tính. Một bộ lọc chuẩn có các tuỳ chọn mà bạn chỉ định để lọc dữ liệu. Một bộ lọc Tự động lọc dữ liệu theo một giá trị hoặc chuỗi được chỉ định. Một bộ lọc nâng cao dùng các tiêu chuẩn hình thành từ nhiều ô khác nhau.

Để áp dụng một bộ lọc chuẩn cho một phạm vi các ô

 1. Chọn phạm vi các ô cần áp dụng.

 2. Choose Data - More Filters - Standard Filter.

 3. Trong hộp thoại Bộ lọc chuẩn, chọn các tuỳ chọn lọc mà bạn cần.

 4. Nhấn vào nút OK.

  Chỉ có các bản ghi thoả mãn điều kiện của bộ lọc mới được hiển thị.

Để áp dụng chế độ Tự động Lọc cho một Phạm vi các ô

 1. Chọn phạm vi ô hoặc phạm vi cơ sở dữ liệu cần xử lý.

  Biểu tượng Gợi ý

  Nếu bạn muốn áp dụng nhiều lần chức năng Tự động Lọc lên cùng một bảng, trước hết bạn phải đặt phạm vi cơ sở dữ liệu rồi mới áp dụng Tự động Lọc lên phạm vi đó.


 2. Choose Data - AutoFilter.

  Một nút mũi tên sẽ xuất hiện trên đầu mỗi cột nằm trong phạm vi CSDL.

 3. Bấm vào nút mũi tên trên cột có chứa các giá trị hoặc chuỗi mà bạn muốn dùng làm tiêu chuẩn của bộ lọc.

 4. Chọn giá trị hay chuỗi mà bạn muốn dùng làm tiêu chuẩn để lọc.

  Các bản ghi phù hợp với tiêu chuẩn lọc mà bạn chọn sẽ được hiển thị.

Để xoá một bộ lọc khỏi phạm vi các ô

 1. Chọn phạm vi các ô được lọc.

 2. Chọn Dữ liệu > Lọc > Tự động Lọc.

Please support us!