Xác định phạm vi Cơ sở dữ liệu

Bạn có thể đặt một phạm vi các ô trong bảng thành một cơ sở dữ liệu. Mỗi một hàng trong phạm vi CSDL này tương ứng với một bản ghi và mỗi ô tương ứng với một trường. Bạn có thể sắp xếp, nhóm lại, tìm kiếm và thực hiện các phép tính toán trên phạm vi đã chọn đúng như trong CSDL.

Biểu tượng Cảnh báo

Bạn chỉ có thể sửa và truy cập vào phạm vi CSDL trong một bảng có chứa phạm vi. Bạn không thể truy cập vào phạm vi CSDL trong khi xem Nguồn Dữ liệu LibreOffice .


Để đặt Phạm vi cho Cơ sở dữ liệu

  1. Chọn phạm vi các ô mà bạn muốn đặt làm phạm vi CSDL.

  2. Chọn Dữ liệu > Xác định phạm vi.

  3. Trong hộp Tên, nhập một tên cho phạm vi CSDL.

  4. Chọn Thêm.

  5. Đặt các tuỳ chọn cho phạm vi CSDL.

  6. Nhấn vào nút OK.

Please support us!