Mở và lưu các tập tin CSV

Tập tin CVS (Comma Separated Values, các giá trị định giới bằng dấu phẩy) là một định dạng văn bản mà bạn có thể dùng để chuyển dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính giữa các ứng dụng khác nhau. Mỗi một trường trong tập tin CSV tương ứng với một bản ghi trong CSDL, hoặc một hàng trong bảng tính. Mỗi một trường trong bản ghi trong CSDL hoặc hàng trong bảng tính được ngăn cách bởi dấu phẩy. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng các ký tự khác để ngăn cách các trường với nhau, như phím tab chẳng hạn.

Nếu nội dung của trường hay ô có chứa dấu phẩy, thì nội dung của trường hoặc ô phải được đóng trong dấu nháy đơn (') hoặc kép (").

Để mở một tập tin CSV trong Calc

 1. Chọn Dữ liệu > Sắp xếp.

 2. Chọn tập tin CSV mà bạn cần mở.

  Nếu tập tin có dạng « *.csv », hãy chọn nó.

  If the CSV file has another extension, select the file, and then select "Text CSV" in the Filter box

 3. Nhấn Mở.

  Hộp thoại Nhập khẩu văn bản đã mở.

 4. Chỉ định các tuỳ chọn để phân chia văn bản trong tập tin thành các cột.

  Bạn có thể xem trước bố cục của dữ liệu được nhập vào trong phần dưới của hộp thoại Nhập văn bản.

  Bấm chuột phải vào một cột trong ô xem trước để đặt định dạng hoặc ẩn cột đó đi.

  Biểu tượng Gợi ý

  Kiểm tra hộp dấu phân tách văn bản cho khớp với kí tự dã dùng phân tách văn bản trong tập tin. Trong trường hợp dấu phân tách không có sẵn trong danh sách, thì đánh kí tự đó vào hộp nhập.


 5. Nhấn OK.

Để lưu một Bảng thành tập tin CSV

note

Khi bạn xuất bảng ra dạng CSV, chỉ có dữ liệu của bảng hiện thời là được lưu lại. Tất cả các thông tin khác, bao gồm thông tin về công thức và định dạng, sẽ bị mất.


 1. Mở bảng tính mà bạn cần lưu lại thành tập tin CSV.

  Biểu tượng Ghi chú

  Chỉ có bảng hiện thời là sẽ được xuất thành tập tin CSV.


 2. Chọn Tập tin > Mới > Cơ sở dữ liệu.

 3. Trong hộp Tên tập tin, đánh tên cho tập tin.

 4. In the Filter box, select "Text CSV".

 5. (Tùy chọn) Đặt thêm các tuỳ chọn cho tập tin CSV.

  Chọn Sửa thiết đặt lọc.

  Trong hộp thoại Xuất tập tin văn bản, chọn các thiết lập mà bạn muốn dùng.

  Nhấn OK.

 6. Nhấn Lưu.

Please support us!