Kết hợp dữ liệu

Khi kết hợp, nội dung của các ô trong nhiều bảng sẽ được kết hợp lại một chỗ.

Tổ hợp nội dung các ô

 1. Mở tài liệu chứa phạm vi các ô cần hợp nhất.

 2. Chọn Dữ liệu > Kết hợp để mở hộp thoại Kết hợp.

 3. Trong hộp Phạm vi dữ liệu nguồn hãy chọn một phạm vi các ô cần kết hợp với các phạm vi khác.

  Nếu phạm vi đó chưa được đặt tên, hãy bấm vào trường bên cạnh Phạm vi dữ liệu nguồn. Một dấu nhắc văn bản nhắp nháy sẽ xuất hiện. Gõ vào tham chiếu cho phạm vi nguồn thứ nhất, hoặc chọn phạm vi đó bằng chuột.

 4. Nhấn Thêm để chèn phạm vi vừa chọn vào trong trường Phạm vi kết hợp.

 5. Chọn các phạm vi còn thiếu và bấm Thêm sau mỗi lần chọn.

 6. Chỉ định nơi bạn muốn đặt kết quả bằng cách chọn một phạm vi trong hộp Chép kết quả tới.

  Nếu phạm vi đích chưa được đặt tên, bấm vào trường bên cạnh Chép kết quả tới và nhập tham chiếu của phạm vi đích. Hoặc, bạn có thể chọn phạm vi đích bằng con chuột hoặc đặt con trỏ trong ô trên cùng bên trái của phạm vi.

 7. Chọn một hàm từ trong hộp Hàm. Hàm sẽ chỉ định cách thức các giá trị trong phép hợp nhất được kết hợp. Hàm « Tổng » là thiết lập mặc định.

 8. Nhấn OK để kết hợp các phạm vi lại.

Các thiết lập bổ sung

Nhấn vào nút Thêm trong hộp thoại Kết hợp để hiển thị các thiết lập bổ sung:

Dữ liệu từ phạm vi tổng hợp lại và phạm vi đích sẽ được lưu cùng tài liệu. Nếu bạn mở một tài liệu có các ô được tổng hợp từ các ô khác, dữ liệu của chúng vẫn được hiển thị, ngay cả khi không có dữ liệu nguồn.

Please support us!