Tô sáng các số âm

Bạn có thể định dạng các ô chứa số với một số định dạng số để tô đỏ các số âm. Hoặc, bạn có thể đặt định dạng số riêng của mình trong đó các số âm được tô sáng với một màu khác.

  1. Chọn các ô và chọn Định dạng > Các ô.

  2. Trong thẻ Số, chọn một định dạng số và đánh dấu hộp kiểm Số âm màu đỏ. Nhấn OK.

Định dạng số của ô được định trong hai thành phần. Định dạng cho các số dương (gồm có số không) được đặt trước dấu chấm phẩy; sau dấu chấm phẩy là phần công thức chỉ định cho các số âm. Bạn có thể thay đổi mã (RED) trong phần Mã định dạng. Ví dụ, thay vì "RED" (Đỏ), hãy nhập "YELLOW" (vàng). Nếu như mã mới xuất hiện trong danh sách sau khi nhấn biểu tượng Thêm, thì mã được nhập đã hợp lệ.

Please support us!