Gán định dạng theo công thức

Hàm STYLE() có thể được đưa vào một công thức sẵn có trong ô. Ví dụ, kết hợp với hàm CURRENT, bạn có thể tô màu một ô theo giá trị của nó. Công thức « =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Đỏ"; "Lục")) » áp dụng cho kiểu dáng ô "Đỏ" đối với các ô có giá trị lớn hơn 3, còn không sẽ dùng kiểu dáng "Lục".

Nếu bạn muốn áp dụng một công thức cho tất cả các ô trong vùng chọn, bạn có thể dùng chức năng Tìm và Thay thế.

 1. Chọn tất cả các ô cần xử lý.

 2. Chọn lệnh Sửa > Tìm và Thay thế.

 3. For the Find term, enter: .*

  « .* » là một biểu thức chính quy tương đương với nội dung của ô hiện thời.

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. Đánh dấu trường Biểu thức chính quyChỉ vùng chọn hiện có. Nhấn Tìm tất cả.

  Ta sẽ thấy tất cả các ô có nội dung nằm trong vùng chọn sẽ được tô sáng.

 6. Nhấn Mở.

Please support us!