Tham chiếu từ URL

Ví dụ, nếu bạn thấy một trang có chứa tỉ giá chứng khoán hiện thời ở dạng bảng tính trên Internet, bạn có thể nạp trang đó vào trong LibreOffice Calc bằng các thao tác sau:

  1. Trong tài liệu LibreOffice Calc, bạn đặt con trỏ tại ô cần chèn dữ liệu bên ngoài vào.

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. Nhập địa chỉ URL của tài liệu trên mạng vào trong hộp thoại. Địa chỉ URL phải có dạng "http://www.miền.com/table.html". Địa chỉ URL tới các tập tin trong hệ thống hoặc trong mạng cục bộ là đường dẫn xuất hiện trong hộp thoại Tập tin > Mở.

    LibreOffice mở trang Web hoặc tập tin dưới "nền", có nghĩa là, không hiển thị nó ra. Trong hộp danh sách lớn trong hộp thoại Dữ liệu bên ngoài, bạn sẽ thấy tên của tất cả các bảng hoặc phạm vi mà bạn có thể chọn.

  4. Chọn một hoặc nhiều bảng tính hoặc phạm vi. Bạn cũng có thể bật chức năng tự cập nhật sau mỗi "n" phút và nhấn OK.

    Nội dung sẽ được chèn vào dưới dạng liên kết bên trong tài liệu LibreOffice Calc.

  5. Lưu lại bảng tính của bạn. Khi bạn mở nó ra sau đó, LibreOffice Calc sẽ cập nhật các ô được liên kết thông qua truy vấn.

  6. Under - LibreOffice Calc - General you can choose to have the update, when opened, automatically carried out either always, upon request or never. The update can be started manually in the dialog under Edit - Links.

Please support us!