Tham chiếu tới các bảng khác

Trong một ô, bạn có thể đặt một tham chiếu tới một ô trong bảng khác.

Làm tương tự, ta có thể tạo tham chiếu tới một ô trong một tài liệu khác, miễn là tài liệu đó đã được lưu thành 1 tập tin.

Tham chiếu một ô trong cùng tài liệu

 1. Open a new, empty spreadsheet. By default, it has only a single sheet named Sheet1. Add a second sheet clicking on + button to the left of the sheet tab in the bottom (it will be named Sheet2 by default).

 2. Để lấy ví dụ, hãy nhập công thức sau trong ô A1 của Bảng1:

  =Sheet2.A1

 3. Chọn thẻ Bảng2 ở dưới bảng tính. Đặt con trỏ trong ô A1 và nhập vào một văn bản hoặc một con số.

 4. Nếu bạn chuyển lại về Bảng1, bạn sẽ thấy nội dung của ô A1 tại đó. Nếu nội dung của Bảng2.A1 bị thay đổi, nội dung của Bảng1.A1 cũng thay đổi theo.

tip

When referencing a sheet with name containing spaces, use single quotes around the name: ='Sheet with spaces in name'.A1


tip

The example uses Calc formula syntax. It is also possible to use Excel A1 or R1C1 formula syntax; this is configured on Formula options page.


Tham chiếu một ô trong tài liệu khác

 1. Chọn Tập tin > Mở để mở một tài liệu bảng tính đã có.

 2. Chọn Tập tin > Mới để tạo một tài liệu bảng tính mới. Đặt con trỏ trong ô mà bạn muốn chèn dữ liệu bên ngoài vào, và nhập dấu bằng để bắt đầu viết công thức.

 3. Giờ chuyển về tài liệu đã mở trước đó. Chọn ô có chứa dữ liệu cần chèn vào tài liệu mới.

 4. Chuyển ngược về bảng tính mới. Trong dòng nhập công thức, bạn sẽ thấy LibreOffice Calc đã tự động thêm vào công thức chuỗi tham chiếu tới ô vừa chọn.

  The reference to a cell of another document contains the fully qualified name of the other document between single quotes ('), then a hash #, then the name of the sheet of the other document, followed by a period and the name or reference of the cell.

  For example, .

  note

  The path and document name URI must always be enclosed in single quotes. If the name contains single quotes (') they must be escaped using two single quotes (''). Only a sheet name may not be quoted if it does not contain a space or a character that would be an operator or the name would be pure numeric (for example, '123' must be quoted).


 5. Xác nhận công thức bằng cách bấm vào dấu kiểm màu xanh lục.

 6. If you drag the box in the lower right corner of the active cell to select a range of cells, LibreOffice automatically inserts the corresponding references in the adjacent cells. As a result, the sheet name is preceded with a "$" sign to designate it as an absolute reference.

Nếu bạn xem xét tên của tài liệu khác trong công thức, bạn sẽ nhận ra rằng nó được viết dưới dạng địa chỉ URL. Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể nhập vào một địa chỉ URL từ Internet.

Please support us!