Tham chiếu ô bằng cách Kéo Thả

Nhờ bộ điều hướng, bạn có thể tham chiếu các ô từ bảng này sang bảng khác trong cùng tài liệu hoặc trong tài liệu khác. Các ô sẽ được chèn vào dưới dạng bản sao, liên kết hoặc siêu liên kết. Phạm vi các ô chèn vào phải được xác định với một cái tên trong tập tin gốc để có thể chèn vào trong tập tin đích.

  1. Mở tài liệu chứa các ô nguồn.

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. Mở bảng tính mà bạn muốn chèn nội dung vào.

  4. Mở Bộ điều hướng. Trong hộp nằm dưới của Bộ điều hướng bạn chọn tập tin nguồn.

  5. Trong Bộ điều hướng, đối tượng tập tin nguồn xuất hiện trong phần « Tên phạm vi ».

  6. Bằng biểu tượng Chế độ kéo trong Bộ điều hướng, bạn có thể chọn tham chiếu là siêu liên kết, liên kết hoặc bản sao.

  7. Bấm vào tên trong phần « Tên phạm vi » ở trong Bộ điều hướng, và kéo nó vào bảng hiện thời, tới ô bạn muốn chèn tham chiếu vào.

Bạn có thể dùng phương thức này để chèn vào một phạm vi từ bảng khác cũng trong tài liệu vào bảng hiện thời. Chọn tài liệu đang làm việc làm nguồn tham chiếu giống như bước 4 ở trên.

Please support us!