Chỉ sao chép các ô được hiển thị

Giả sử rằng bạn đã ẩn đi vài hàng trong một phạm vi các ô. Giờ bạn muốn sao chép, xoá hay định dạng các ô còn lại, vẫn đang được hiển thị.

Cách LibreOffice thực hiện công việc này tuỳ thuộc vào cách bạn ẩn các ô bằng một bộ lọc hay bằng tay.

Phương thức và Hành động

Kết quả

Các ô được lọc bởi chức năng Tự động Lọc, các bộ lọc chuẩn hoặc nâng cao.

Sao chép, xoá, di chuyển hoặc định dạng một vùng có các ô được hiển thị.

Chỉ có những ô được hiển thị trong vùng chọn là được sao chép, xoá, di chuyển hoặc định dạng.

Các ô bị giấu đi bằng lệnh Ẩn trong trình đơn ngữ cảnh trên tiêu đề hàng hoặc cột, hoặc thông qua một phác thảo.

Sao chép, xoá, di chuyển hoặc định dạng một vùng có các ô được hiển thị.

By default, all cells of the selection, including the hidden cells, are copied, deleted, moved, or formatted. Restrict the selection to visible rows choosing Edit - Select - Select Visible Rows Only or to visible columns choosing Edit - Select - Select Visible Columns Only.


Please support us!