Bỏ bảo vệ cho các ô

  1. Bấm vào bảng tính mà bạn muốn bỏ bảo vệ.

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet Structure to remove the check mark indicating the protected status.

  3. Nếu bạn đã gán một mật khẩu lúc chọn bảo vệ, hãy nhập lại mật khẩu đó vào trong hộp thoại và nhấn OK.

Giờ bạn có thể sửa lại các ô, xem các công thức, và tất cả các ô sẽ được in ra nếu bạn chọn lệnh in, cho tới khi bạn bật lại chế độ bảo vệ cho tài liệu hay bảng tính.

Please support us!