Nhập giá trị

Calc có thể đơn giản hoá việc nhập dữ liệu và giá trị vào nhiều ô. Bạn có thể thay đổi một số thiết lập theo ý mình.

Để tự tay nhập các giá trị vào nhiều ô

Có hai chức năng hỗ trợ việc nhập dữ liệu bằng tay cho một phạm vi được chọn.

Phát hiện vùng chọn đối với các hàng mới

Trong một hàng bên dưới hàng tiêu đề, bạn có thể chuyển sang ô kế tiếp bằng phím Tab. Sau khi nhập giá trị vào ô cuối cùng của hàng, hãy nhấn Enter. Calc sẽ đặt vị trí con trỏ ở dưới ô đầu tiên của khối hiện tại.

phát hiện vùng

Trong hàng 3, nhấn Tab để tiến từ ô B3 tới C3, D3, và E3. Rồi nhấn Enter để tiến tới ô B4.

Chọn vùng

Kéo và thả chuột để chọn vùng mà bạn muốn nhập các giá trị. Nhưng bạn phải bắt đầu kéo chuột từ ô cuối cùng của vùng và thả chuột khi đã chọn ô đầu tiên. Giờ bạn có thể bắt đầu nhập các giá trị vào vùng. Luôn giữ phím Tab để chuyển tới ô kế tiếp. Bạn sẽ không rời khỏi vùng đã chọn.

chọn vùng

Chọn vùng từ E7 tới B3. Giờ ô B3 đang chờ bạn nhập liệu. Nhấn Tab để chuyển tới ô tiếp theo ở trong vùng đã chọn.

Để nhập các giá trị cho các ô một cách tự động

Xem phần Tự động nhập các giá trị dựa vào các ô lân cận.

Please support us!