Nhập giá trị

Calc có thể đơn giản hoá việc nhập dữ liệu và giá trị vào nhiều ô. Bạn có thể thay đổi một số thiết lập theo ý mình.

Để tự tay nhập các giá trị vào nhiều ô

Có hai chức năng hỗ trợ việc nhập dữ liệu bằng tay cho một phạm vi được chọn.

Phát hiện vùng chọn đối với các hàng mới

Trong một hàng bên dưới hàng tiêu đề, bạn có thể chuyển sang ô kế tiếp bằng phím Tab. Sau khi nhập giá trị vào ô cuối cùng của hàng, hãy nhấn Enter. Calc sẽ đặt vị trí con trỏ ở dưới ô đầu tiên của khối hiện tại.

phát hiện vùng

Trong hàng 3, nhấn Tab để tiến từ ô B3 tới C3, D3, và E3. Rồi nhấn Enter để tiến tới ô B4.

Chọn vùng

Select the area where you want to input values. Now you can start to input values from the cursor position in the selected area. Press the Tab key to advance to the next cell or Shift + Tab to move backward. At the edges of the selected area the tab key jumps inside the selected area. You will not leave the selected area.

chọn vùng

Select the area from B3 to E7. Now B3 is waiting for your input. Press Tab to advance to the next cell within the selected area.

Để nhập các giá trị cho các ô một cách tự động

Xem phần Tự động nhập các giá trị dựa vào các ô lân cận.

Please support us!