Tính toán trong Bảng tính

Dưới đây là một ví dụ về tính toán trong LibreOffice Calc.

 1. Chọn một ô và gõ vào một số

 2. Bấm phím Enter.

  Con trỏ di chuyển xuống ô tiếp theo.

 3. Nhập một số khác.

 4. Press the Tab key.

  Con trỏ di chuyển sang phải tới ô tiếp theo.

 5. Gõ vào một công thức, ví dụ như =A3 * A4 / 100.

 6. Bấm phím Enter.

  Kết quả của công thức sẽ xuất hiện trong ô. Nếu muốn, bạn có thể sửa lại công thức thông qua thanh Công thức.

  Khi bạn sửa một công thức, kết quả mới được tự động tính toán và cập nhật.

Please support us!