Tính hiệu thời gian

Nếu bạn muốn tính hiệu số thời gian, ví dụ như giữa 23:30 và 01:10 trong cùng đêm, hãy dùng công thức sau:

=(B2<A2)+B2-A2

Trong ô B2 là thời gian sau, trong ô A2 là thời gian trước. Kết quả của ví dụ sẽ là 01:40 hay 1 giờ 40 phút.

Trong công thức, một ngày 24 giờ có giá trị là 1 và một giờ có giá trị 1/24. Giá trị logic trong ngoặc là 0 hoặc 1, tương ứng với 0 hoặc 24 giờ. Kết quả được trả về bởi công thức được tự động giả sử trong định dạng thời gian theo thứ tự của các toán hàng.

Please support us!