Tự động điền dữ liệu dựa vào các ô liền kề

Bạn có thể tự động điền dữ liệu vào các ô với lệnh Tự động Điền hoặc lệnh Chuỗi.

Sử dụng Tự động Điền

Chức năng Tự động Điền tự động tạo ra một chuỗi dữ liệu dựa trên một mẫu định sẵn.

 1. Trong một bảng tính, chọn một ô và gõ vào đó một con số.

 2. Chọn một ô khác và nhấn lại vào ô mà bạn vừa nhập số vào.

 3. Kéo chốt điền nằm ở góc dưới bên phải của ô qua các ô mà bạn muốn điền, sau đó thả chuột ra.

  Các ô khác sẽ được điền vào các giá trị liên tiếp từ ô đầu.

Biểu tượng Gợi ý

Để tạo nhanh một danh sách các ngày liên tiếp nhau, nhập "Thứ Hai" trong một ô, sau đó kéo chốt điền.


Hold down if you do not want to fill the cells with different values.

Biểu tượng Ghi chú

If you select two or more adjacent cells that contain different numbers, and drag, the remaining cells are filled with the arithmetic pattern that is recognized in the numbers. The AutoFill function also recognizes customized lists that are defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.


Biểu tượng Gợi ý

Bạn có thể bấm đúp chuột vào chốt điền để tự động điền tất cả các cột trống của khối dữ liệu hiện thời. Ví dụ, đầu tiên bạn nhập Th1 vào trong ô A1 và kéo chốt điền xuống tới A12 để điền tự động 12 tháng vào trong cột đầu tiên. Sau đó nhập một số giá trị vào ô B1 và C1. Chọn 2 ô này, sau đó bấm đúp vào chốt điền. Calc sẽ tự điền đầy khối dữ liệu B1:C12.


Dùng một chuỗi giá trị đã định nghĩa

 1. Chọn phạm vi các ô trong bảng mà bạn muốn điền dữ liệu.

 2. Chọn Sửa > Điền > Chuỗi.

 3. Chọn các tham số cho dãy.

  Nếu bạn chọn một cấp số cộng, giá trị Tăng/Giảm dần mà bạn nhập vào sẽ được cộng vào giá trị hiện thời trong chuỗi để tạo thành giá trị tiếp theo.

  Nếu bạn chọn một cấp nhân, giá trị Tăng/giảm dần mà bạn nhập sẽ được nhân lên với giá trị hiện tại để tạo thành giá trị tiếp theo.

  Nếu bạn chọn một chuỗi Ngày tháng, giá trị Tăng/Giảm dần mà bạn nhập sẽ được cộng vào theo đơn vị thời gian được chọn.

Please support us!