Tính toán với Ngày và Thời gian

Trong LibreOffice Calc, bạn có thể tính toán với giá trị ngày và thời gian hiện tại. Ví dụ, để biết chính xác tuổi của bạn tới từng giây hoặc từng giờ, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong một bảng tính, nhập ngày sinh của bạn trong ô A1.

  2. Nhập công thức sau trong ô A3: =NOW()-A1

  3. Sau khi nhấn Enter bạn sẽ thấy kết quả ở dạng ngày. Vì kết quả phải là số ngày giữa 2 ngày tháng, bạn phải định dạng ô A3 dưới dạng số.

  4. Đặt con trỏ trong ô A3, bấm chuột phải để mở trình đơn ngữ cảnh và chọn Định dạng ô.

  5. Hộp thoại Định dạng ô xuất hiện. Trong thẻ Số, loại Số sẽ được chọn. Định dạng được đặt thành "General", làm cho kết quả của một phép tính chứa dữ liệu ngày tháng sẽ được hiển thị dưới dạng ngày tháng. Để hiển thị kết quả dưới dạng số, hãy đặt định dạng số thành "-1,234" và đóng hộp thoại lại bằng nút OK .

  6. Giá trị hiển thị trong ô A3 là số ngày giữa hôm nay và ngày được cho.

  7. Thử với một số công thức khác: trong ô A4 ta nhập « =A3*24 » để tính số giờ, trong A5 ta nhập « =A4*60 » để tính số phút, và trong A6 ta nhập « =A5*60 » để tính số giây. Nhấn Enter sau mỗi công thức.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Please support us!