Defining Background Colors or Background Graphics

Bạn có khả năng xác định một màu nền, hoặc dùng một đồ họa làm nền, cho phạm vi ô trong LibreOffice Calc.

Áp dụng Màu Nền cho một Bảng tính LibreOffice Calc

  1. Lựa chọn các ô.

  2. Chọn lệnh trình đơn Định dạng > Các ô (hay lệnh Định dạng các ô trong trình đơn ngữ cảnh).

  3. Trên trang thẻ Nền, chọn màu nền.

Đồ họa trong Nền của Ô

  1. Chọn lệnh Chèn > Ảnh > Từ tập tin.

  2. Lựa chọn đồ họa rồi nhấn vào nút Mở.

    The graphic is inserted anchored to the current cell. You can move and scale the graphic as you want. In your context menu you can use the Arrange - To Background command to place this in the background. To select a graphic that has been placed in the background, use the Navigator.

Please support us!