Áp dụng Tự động Định dạng cho một Phạm vi Ô đã Chọn

Bạn có thể dùng chức năng Tự động Định dạng để áp dụng nhanh một định dạng lên một trang tính hoặc một phạm vi ô đã chọn.

Để Tự động định dạng cho một bảng hoặc một vùng chọn

 1. Chọn các ô, bao gồm tiêu đề của cột và hàng, mà bạn cần định dạng.

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. Nhấn vào nút OK.

  Định dạng đó sẽ được áp dụng lên vùng chọn.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn không thấy nội dung của ô được đổi màu, hãy chọn Xem > Tô sáng Giá trị.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. Nhấn Thêm.

 5. Trong ô Tên của hộp thoại Thêm Định dạng Tự động, nhập một tên mới cho định dạng.

 6. Nhấn vào nút OK.

Please support us!