Áp dụng Tự động Lọc

Chức năng Lọc tự động chèn một hộp chọn trong một hoặc nhiều cột dữ liệu để bạn chọn ra những bản ghi (hàng) cần hiển thị.

  1. Chọn các cột bạn muốn Tự động Lọc.

  2. Chọn Dữ liệu > Lọc > Tự động Lọc. Mũi tên của hộp chọn hiện lên trên hàng đầu của vùng chọn.

  3. Bắt đầu lọc bằng cách bấm vào mũi tên thả xuống trong tiêu đề cột và chọn một mục.

    Chỉ những hàng thoả mãn điều kiện mới được hiển thị. Những hàng còn lại bị lọc bỏ. Bạn có thể biết các hàng nào bị lọc nhờ số thứ tự của hàng. Các cột có áp dụng bộ lọc được đánh dấu bằng nút có hình mũi tên khác màu.

Khi bạn áp dụng thêm một bộ lọc tự động cho một cột khác trong một vùng dữ liệu đã được lọc rồi, các hộp chọn sau sẽ chỉ liệt kê dữ liệu đã lọc.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

Để thôi không dùng Tự động Lọc, hãy chọn lại tất cả các ô đã chọn ở bước 1 và chọn lại Dữ liệu > Lọc > Tự động Lọc.

tip

Để gán bộ lọc tự động mới cho các bảng khác, bạn phải đặt một vùng cơ sở dữ liệu cho mỗi bảng.


warning

Các chức năng số học cũng có thể lấy giá trị trong các ô không được hiển thị do không thoả mãn điều kiện của bộ lọc. Ví dụ, tổng của toàn bộ cột sẽ bao gồm cả các giá trị trong những ô đã bị lọc bỏ. Hãy sử dụng hàm SUBTOTAL nếu bạn chỉ cần lấy tổng của những ô xuất hiện do thoả mãn điều kiện của bộ lọc.


Please support us!