Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

Dưới đây là cách bạn có thể tắt và bật lại chế độ tự động sửa lỗi trong LibreOffice Calc:

Tự điền nốt số hoặc văn bản

Khi bạn nhập nội dung vào ô, LibreOffice Calc tự động gợi ý các dữ liệu đã nhập trong cùng cột. Tính năng này gọi là Tự động Nhập.

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

Tự động chuyển sang định dạng ngày

LibreOffice Calc tự động chuyển đổi một số nội dung phù hợp sang ngày tháng. Ví dụ, nếu bạn nhập 1.1, Calc sẽ chuyển nó thành ngày 1 tháng 1 của năm hiện thời, tuỳ thuộc vào thiết lập miền địa phương của hệ thống, và rồi hiển thị nó ở định dạng ngày tháng trong ô.

Để đảm bảo nội dung được định dạng thành văn bản, bạn phải thêm một dấu lược (') ở đầu nội dung. Dấu lược sẽ không hiển thị trong ô.

Dấu trích dẫn sẽ được thay thế bởi dấu khác do bạn chọn

Chọn Công cụ > Tự động Sửa lỗi. Chuyển tới thẻ Dấu trích dẫn riêng và bỏ chọn mục Thay thế.

Nội dung của ô luôn bắt đầu bằng chữ hoa

Chọn Công cụs - Tùy chỉnh Tự động sửa. Rồi vào tab Tùy chọn. Bỏ đánh dấu Viết hoa kí tự đầu mỗi câu.

Thay thế từ này bằng từ khác

Chọn Công cụs - Tùy chỉnh Tự động sửa. Vào tab Thay thế. Chọn một cặp từ nhấn Xóa.

Please support us!