Nhận Tên dưới dạng địa chỉ

Bạn có thể dùng các ô văn bản để chỉ hàng hoặc cột chứa những ô đó.

Ví dụ về bảng tính

Trong bảng tính ví dụ này, bạn có thể dùng dãy 'Column One' trong một công thức để chỉ các ô từ B3 đến B5, hoặc 'Column Two' để chỉ các ô từ C2 đến C5. Bạn cũng có thể dùng 'Row One' để chỉ các ô từ B3 đến D3, hoặc 'Row Two' đối với các ô từ B4 đến D4. Kết quả mà công thức dựa theo tên ô trả về, ví dụ, công thức SUM('Column One'), sẽ cho 600.

Automatically finding labels is a legacy feature and deactivated by default as it can produce nondeterministic behavior depending on actual document content. To turn this function on, choose - LibreOffice Calc - Calculate and mark the Automatically find column and row labels check box.

Using defined labels instead is always possible and behaves similar but in a defined way.

Biểu tượng Gợi ý

If you enter a label name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must double it, for example, 'Harry''s Bar'.


Define Label Range

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định một phạm vi nhãn.

Please support us!