Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Mã lỗi

Thông điệp

Giải thích

###

không có

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

Ký tự không hợp lệ

Kí tự trong một công thức không hợp lệ

502

Đối số không hợp lệ

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Thao tác chấm động không hợp lệ

Phép tính gây ra tràn phạm vi giá trị đã xác định.

504

Lỗi danh sách tham số

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Lỗi: cặp bị thiếu

Thiếu dấu ngoặc, v.d. có dấu ngoặc đóng còn không có dấu ngoặc mở.

509

Thiếu toán tử

Thiếu toán tử, v.d. biểu thức « =2(3+4) * » thiếu toán tử giữa số 2 và dấu ngoặc mở.

510

Thiếu biến

Thiếu biến, v.d. biểu thức « =1+*2 » có hai toán tử bên cạnh nhau (+ và *).

511

Thiếu biến

Hàm cần thiết nhiều biến hơn số được cung cấp, v.d. « AND() » và « OR() ».

512

Tràn công thức

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Tràn chuỗi

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

Tràn nội bộ

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Lỗi cú pháp nội bộ

Chờ đời ma trận trên đống tính, nhưng nó không sẵn sàng.

517

Lỗi cú pháp nội bộ

Lỗi không rõ, v.d. một tài liệu có hàm mới hơn được nạp trong phiên bản cũ không chứa hàm mới.

518

Lỗi cú pháp nội bộ

Biến không sẵn sàng

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Công thức tạo một giá trị không tương ứng với lời xác định; hoặc công thức tham chiếu đến một ô chứa văn bản thay cho con số.

520

Lỗi cú pháp nội bộ

Trình biên dịch tạo một mã biên dịch không rõ.

521
#NULL!

No code or no intersection.

No code or no result.

522

Tham chiếu vòng tròn

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

Thủ tục tính không hội tụ

Hàm đã không tới một giá trị đích, hoặc các tham chiếu lặp lại không tới mức thay đổi tối thiểu trong những bước tối đa đã đặt sẵn.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Trình biên dịch:không thể giải quyết một tên mô tả cột hay dòng. Trình thông dịch: trong một công thức, cột, dòng hoặc trang tính có chứa một ô tham chiếu còn thiếu.

525
#NAME?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

Tràn nội bộ

Trình giải thích: bao bọc quá nhiều các tham chiếu, v.d. ô tham chiếu ô khác.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Chia cho không

Toán tử chia / nếu mẫu số là 0
Một số hàm khác cũng trả lại lỗi này, chẳng hạn:
VARP không có đối số
STDEVP không có đối số
VAR có ít hơn 2 đối số
STDEV có ít hơn 2 đối số
STANDARDIZE với stdev=0
NORMDIST với stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Please support us!