Mã lỗi trong LibreOffice Calc

Bảng theo đây tóm tắt các thông điệp lỗi đối với chương trình LibreOffice Calc. Nếu lỗi xảy ra trong ô chứa con trỏ, thông điệp lỗi được hiển thị trên Thanh Trạng thái.

Mã lỗi

Thông điệp

Giải thích

###

không có

The cell is not wide enough to display the contents.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

501

Ký tự không hợp lệ

Kí tự trong một công thức không hợp lệ

502

Đối số không hợp lệ

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

Thao tác chấm động không hợp lệ

Phép tính gây ra tràn phạm vi giá trị đã xác định.

504

Lỗi danh sách tham số

Hàm chứa tham số không phải hợp lệ, v.d. chuỗi văn bản thay vì con số, hoặc tham chiếu miền thay vì tham chiếu ô.

507, 508

Lỗi: cặp bị thiếu

Thiếu dấu ngoặc, v.d. có dấu ngoặc đóng còn không có dấu ngoặc mở.

509

Thiếu toán tử

Thiếu toán tử, v.d. biểu thức « =2(3+4) * » thiếu toán tử giữa số 2 và dấu ngoặc mở.

510

Thiếu biến

Thiếu biến, v.d. biểu thức « =1+*2 » có hai toán tử bên cạnh nhau (+ và *).

511

Thiếu biến

Hàm cần thiết nhiều biến hơn số được cung cấp, v.d. « AND() » và « OR() ».

512

Tràn công thức

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

Tràn chuỗi

Compiler: an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. Interpreter: a result of a string operation exceeds 64 kB in size.

514

Tràn nội bộ

Chạy thao tác sắp xếp với quá nhiều dữ liệu thuộc số (tối đa 100000), hoặc tràn đống tính.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

Lỗi cú pháp nội bộ

Chờ đời ma trận trên đống tính, nhưng nó không sẵn sàng.

517

Lỗi cú pháp nội bộ

Lỗi không rõ, v.d. một tài liệu có hàm mới hơn được nạp trong phiên bản cũ không chứa hàm mới.

518

Lỗi cú pháp nội bộ

Biến không sẵn sàng

519
#VALUE!

No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Công thức tạo một giá trị không tương ứng với lời xác định; hoặc công thức tham chiếu đến một ô chứa văn bản thay cho con số.

520

Lỗi cú pháp nội bộ

Trình biên dịch tạo một mã biên dịch không rõ.

521
#NULL!

Internal syntax error (instead of Err:521 cell displays #NULL!)

No code or no result.

522

Tham chiếu vòng tròn

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

Thủ tục tính không hội tụ

Hàm đã không tới một giá trị đích, hoặc các tham chiếu lặp lại không tới mức thay đổi tối thiểu trong những bước tối đa đã đặt sẵn.

524
#REF!

invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Trình biên dịch:không thể giải quyết một tên mô tả cột hay dòng. Trình thông dịch: trong một công thức, cột, dòng hoặc trang tính có chứa một ô tham chiếu còn thiếu.

525
#NAME?

invalid names (instead of Err:525 cell displays #NAME?)

Không thể ước lượng một bộ nhận diện do, v.d. không có tham chiếu hợp lệ, không có tên miền hợp lệ, không có nhãn cột/hàng, không có vĩ lệnh, có dấu tách thập phân không đúng, không tìm thấy phần bổ sung.

526

Lỗi cú pháp nội bộ

Quá thời, không còn dùng lại, nhưng vẫn còn có thể xảy ra trong tài liệu cũ nếu kết quả là công thức từ miền.

527

Tràn nội bộ

Trình giải thích: bao bọc quá nhiều các tham chiếu, v.d. ô tham chiếu ô khác.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#DIV/0!

Chia cho không

Toán tử chia / nếu mẫu số là 0
Một số hàm khác cũng trả lại lỗi này, chẳng hạn:
VARP không có đối số
STDEVP không có đối số
VAR có ít hơn 2 đối số
STDEV có ít hơn 2 đối số
STANDARDIZE với stdev=0
NORMDIST với stdev=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

-

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet


Please support us!