Chèn ô

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn ô, dùng đó bạn có thể chèn các ô, hàng và cột vào bảng hiện thời.

Biểu tượng thanh công cụ :

Biểu tượng

Chèn các ô

Bạn có thể chọn những biểu tượng này:

Chèn ô bên dưới

Di chuyển nội dung của phạm vi đã chọn xuống dưới để nhường chỗ cho các ô mới chèn vào.

Biểu tượng

Dời ô xuống

Chèn ô bên phải

Di chuyển nội dung phạm vi được chọn sang phải để nhường chỗ cho các ô mới chèn vào.

Biểu tượng

Dời ô sang phải

Hàng

Chèn thêm một hàng. Vị trí của hàng được quyết định bởi vùng bạn chọn trên bảng.

Biểu tượng

Chèn hàng

Cột

Chèn thêm cột. Số cột được chèn vào được quyết định bởi số cột đang được chọn.

Biểu tượng

Chèn cột

Please support us!