Chèn

Nhấn vào mũi tên bên cạnh biểu tượng, để mở thanh công cụ Chèn , dùng đó bạn có thể thêm các đồ họa và ký tự đặc biệt vào bảng hiện thời.

Biểu tượng thanh công cụ :

Biểu tượng

Chèn

Bạn có thể chọn những biểu tượng này:

Khung nổi

Chèn vào tài liệu hiện tại một khung nổi. Trong tài liệu HTML, khung nổi được dùng để hiển thị nội dung của tập tin khác. Khung nổi không được hỗ trợ bởi trình duyệt cũ Netscape Navigator 4.x.

Icon Floating frame

Khung nổi

Ký tự đặc biệt

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Ký tự đặc biệt

Từ tập tin

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Công thức

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Công thức

Đồ thị

Icon Chart

Đồ thị

Đối tượng OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Đối tượng OLE

Please support us!