Thu nhỏ

Thu nhỏ vùng được hiển thị trong tài liệu hiện thời (giảm kích cỡ của văn bản và các đối tượng khác, hiển thị toàn tài liệu). Hệ số thu/phóng hiện thời được hiển thị trên Thanh trạng thái.

Hệ số thu nhỏ tối thiểu là 20% (÷5).

Biểu tượng

Thu nhỏ

Please support us!