Zoom In

Phóng to vùng được hiển thị trong tài liệu hiện thời (tăng kích cỡ của văn bản và các đối tượng khác, dễ hơn thấy). Hệ số thu phóng hiện thời được hiển thị trên Thanh trạng thái.

Calc Zoom Slider

Hệ số phóng to tối đa là 400% (4×).

Icon Zoom In

Phóng to

Please support us!