Công thức chuẩn, Ngày/Giờ, Cảnh báo lỗig

Hiển thị thông tin về tài liệu hiện thời, Mặc định là hiển thị Tổng (SUM) nội dung của các ô đã chọn.

Để thay đổi công thức mặc định được hiển thị, nhấn-phải vào trường, sau đó chọn công thức bạn muốn. Các công thức sẵn sàng:\n • Trung bình\t\t(AVG)\n • Đếm các giá trị \t(COUNTA)\n • Đếm các con số \t(COUNT)\n • Tối đa\t\t\t(MAX)\n • Tối thiểu\t\t(MIN)\n • Tổng\t\t\t(SUM)\n • Không gì\t\t(NONE).

Please support us!