Chọn sắc thái

Áp dụng kiểu dáng định dạng cho các ô đã chọn. Các kiểu dáng chứa thông tin về phông chữ, viền và màu nền.

Biểu tượng

Chọn sắc thái

Nhấn vào sắc thái định dạng bạn muốn áp dụng, sau đó nhấn vào nút OK.

Chọn sắc thái cho bảng tính

Please support us!