Chọn sắc thái

Áp dụng kiểu dáng định dạng cho các ô đã chọn. Các kiểu dáng chứa thông tin về phông chữ, viền và màu nền.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Spreadsheet Themes.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Spreadsheet Themes.

From toolbars:

Icon Themes

Choose Themes


Nhấn vào sắc thái định dạng bạn muốn áp dụng, sau đó nhấn vào nút OK.

Selecting Themes for Sheets

Please support us!