Chấp nhận

Chấp nhận nội dung của Trường nhập vào, sau đó chèn nội dung đó vào ô hiện thời.

Biểu tượng

Chấp nhận

Please support us!