Thôi

Xoá sạch nội dung của Trường nhập vào, hoặc thôi các thay đổi bạn đã làm trong công thức đã có.

Biểu tượng

Thôi

Please support us!