Hàm

Thêm một công thức vào ô hiện thời. Nhấn vào biểu tượng này, sau đó gõ công thức vào Trường nhập vào.

Biểu tượng này chỉ sẵn sàng khi hộp Trường nhập vào bị ẩn.

Icon

Hàm

Please support us!