Hộp tên

Hiển thị tham chiếu cho ô hiện thời, phạm vi của các ô đả chọn, hoặc tên của vùng. Cũng có thể chọn phạm vi các ô, sau đó gõ vào Hộp tên tên cho phạm vi đó.

Hộp tổ hợp: vùng bảng tính

Hộp tên

To jump to a particular cell, or to select a cell range, type the cell reference, or cell range reference in this box, for example, F1, or A1:C4. You can also enter full name of a sheet; the tooltip then changes to "Go To Sheet", and pressing Enter switches to that sheet.

Please support us!