Định dạng số : Tiền tệ

Áp dụng định dạng tiền tệ mặc định cho các ô đã chọn.

Currency Number Format Icon

Định dạng số : Tiền tệ

Please support us!