Văn bản sang Cột

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Để truy cập lệnh này...

Choose Data - Text to Columns.


Để mở rộng nội dung ô ra nhiều ô

Bạn có khả năng mở rộng ô chứa các giá trị định giới bằng dấu phẩy (CSV) ra nhiều ô cùng hàng.

Ví dụ, ô A1 chứa những giá trị định giới bằng dấu phẩu 1,2,3,4, và ô A2 chứa chuỗi văn bản A,B,C,D.

  1. Hãy lựa chọn (những) ô bạn muốn mở rộng.

  2. Chọn mục trình đơn Dữ liệu > Văn bản sang Cột.

    Bạn sẽ thấy hộp thoại Văn bản sang Cột.

  3. Hãy bật những tùy chọn phân cách thích hợp. Ô xem thử hiển thị nội dung ô hiện thời được chuyển dạng sang nhiều ô.

Bạn có thể lựa chọn một chiều rộng trường, sau đó nhấn vào thước đo trong ô xem thử để đặt các vị trí phân cách ô.

Bạn có thể lựa chọn hay nhập ký tự phân cách để xác định vị trí của mỗi điểm ngắt. Ký tự phân cách bị gỡ bỏ khỏi nội dung ô kết quả.

Trong mẫu thí dụ, bạn đặt dấu phẩy là ký tự phân cách. Hai ô A1 và B1 sẽ được mở rộng ra bốn ô. A1 chứa 1, A2 chứa 2, v.v.

Please support us!