Tùy chọn

Hộp thoại Tùy chọn cho Bộ giải được dùng để đặt một số tùy chọn nào đó.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Solver, click Options button.


Hãy sử dụng hộp thoại Tùy chọn để cấu hình cơ chế giải hiện thời.

Bạn có dịp cài đặt thêm cơ chế giải dưới dạng phần mở rộng, nếu công bố. Hãy mở Công cụ > Bộ Quản lý Phần mở rộng và duyệt tới địa chỉ Web cung cấp các phần mở rộng (Extensions) tìm các phần mở rộng thích hợp.

Select the solver engine to use and to configure from the listbox. The listbox is disabled if only one solver engine is installed.

Trong hộp Thiết lập, hãy kiểm tra tất cả các thiết lập bạn muốn sử dụng cho thao tác tìm mục đích hiện thời. Nếu tùy chọn đang chỉnh sửa cũng cung cấp thêm tùy chọn, thì nút Sửa được bật lên. Nhấn vào nút Sửa để mở một hộp thoại trong đó bạn có thể sửa đổi giá trị này.

Bấm nút OK để đồng ý với các thay đổi vừa mới làm, và để trở về hộp thoại Bộ giải.

Please support us!