Giải phương trình

Opens the Solver dialog. A solver allows you to solve mathematical problems with multiple unknown variables and a set of constraints on the variables by goal-seeking methods.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Solver.


Solver settings

note

The dialog settings are retained until you close the current document.


Target Cell

Enter or click the cell reference of the target cell. This field takes the address of the cell whose value is to be optimized.

Optimize results to

By Changing Cells

Enter the cell range that can be changed. These are the variables of the equations.

Limiting Conditions

Add the set of constraints for the mathematical problem. Each constraint is represented by a cell reference (a variable), an operator, and a value.

note

You can set multiple conditions for a variable. For example, a variable in cell A1 that must be an integer less than 10. In that case, set two limiting conditions for A1.


Options

Opens the Solver Options dialog.

The Solver Options dialog let you select the different solver algorithms for either linear and non-linear problems and set their solving parameters.

Solve

Click to solve the problem with the current settings. The dialog settings are retained until you close the current document.

Để giải phương trình bằng dụng cụ Giải phương trình

Mục đích của tiến trình giải phương trình là tìm những giá trị biến đổi của một phương trình mà đưa đến một giá trị đã tối ưu hoá trong ô đích, cũng được gọi như là « mục tiêu ». Bạn có thể chọn nếu giá trị trong ô đích nên là giá trị tối đa, giá trị tối thiểu, hay gần như một giá trị đã cho.

Những giá trị biến đổi đầu tiên được chèn vào một phạm vi ô hình chữ nhật được bạn nhập vào hộp Bằng cách thay đổi các ô.

Bạn có khả năng định nghĩa một dãy các điều kiện hạn chế mà đặt ràng buộc cho một số nào đó. Chẳng hạn, bạn có thể đặt ràng buộc ằng một của những biến hay ô không thể lớn hơn một biến khác, hay không phải lớn hơn một giá trị đã cho. Bạn cũng có thể xác định ràng buộc rằng một hay nhiều biến phải là số nguyên (giá trị không có phần thập phân), hay giá trị nhị phân (chỉ cho phép là 0 hay 1).

Using Non-Linear solvers

Regardless whether you use DEPS or SCO, you start by going to Tools - Solver and set the Cell to be optimized, the direction to go (minimization, maximization) and the cells to be modified to reach the goal. Then you go to the Options and specify the solver to be used and if necessary adjust the according parameters.

There is also a list of constraints you can use to restrict the possible range of solutions or to penalize certain conditions. However, in case of the evolutionary solvers DEPS and SCO, these constraints are also used to specify bounds on the variables of the problem. Due to the random nature of the algorithms, it is highly recommended to do so and give upper (and in case "Assume Non-Negative Variables" is turned off also lower) bounds for all variables. They don't have to be near the actual solution (which is probably unknown) but should give a rough indication of the expected size (0 ≤ var ≤ 1 or maybe -1000000 ≤ var ≤ 1000000).

Bounds are specified by selecting one or more variables (as range) on the left side and entering a numerical value (not a cell or a formula) on the right side. That way you can also choose one or more variables to be Integer or Binary only.

Please support us!