Hàm WORKDAY

Kết quả là một số kiểu dữ liệu mà có thể được định dạng dạng ngày tháng. Vì vậy bạn thấy ngày tháng của một ngày cách ngày đầu một số ngày làm việc nào đó.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Cú pháp

WORKDAY(StartDate; Days [; Holidays])

Ngày_đầu là ngày từ đó cần tính. Nếu ngày đầu là một ngày làm việc thì nó cũng được bao gồm trong phép tính.

Ngày là số các ngày làm việc. Giá trị dương ngụ ý kết quả nằm sau ngày đầu, còn giá trị âm ngụ ý kết quả nằm trước ngày đầu.

Ngày_nghỉ là danh sách các ngày nghỉ còn tùy chọn. Ngày nghỉ là ngày không đi làm. Hãy nhập một phạm vi chứa một ngày nghỉ mỗi ô.

note

When entering dates as part of formulas, slashes or dashes used as date separators are interpreted as arithmetic operators. Therefore, dates entered in this format are not recognized as dates and result in erroneous calculations. To keep dates from being interpreted as parts of formulas use the DATE function, for example, DATE(1954;7;20), or place the date in quotation marks and use the ISO 8601 notation, for example, "1954-07-20". Avoid using locale dependent date formats such as "07/20/54", the calculation may produce errors if the document is loaded under different locale settings.


tip

Unambiguous conversion is possible for ISO 8601 dates and times in their extended formats with separators. If a #VALUE! error occurs, then unselect Generate #VALUE! error in - LibreOffice Calc - Formula, button Details... in section "Detailed Calculation Settings", Conversion from text to number list box.


note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Ví dụ

Đếm 17 ngày làm việc phía sau ngày 1, tháng 1/2001 thì tới ngày tháng nào? Nhập ngày đầu « 2001-12-01 » vào ô C3, và số các ngày làm việc vào ô D3. Phạm vi các ô F3 đến J3 chứa những ngày nghĩ Nô-en và Năm Mới (Phương Tây) này: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=WORKDAY(C3;D3;F3:J3) returns 2001-12-28. Format the serial date number as a date, for example in the format YYYY-MM-DD.

Please support us!