Hàm WEEKNUM_ADD

Kết quả ngụ ý số thứ tự của một tuần lịch cho một ngày tháng nào đó.

tip

The WEEKNUM_EXCEL2003 function is designed to calculate week numbers exactly as Microsoft Excel 2003 did. Use the WEEKNUM function for ODF OpenFormula and Excel 2010 compatibility, or ISOWEEKNUM function when you just need ISO 8601 week numbers. In releases prior to LibreOffice 5.1 WEEKNUM_EXCEL2003 was named WEEKNUM_ADD.


Syntax

WEEKNUM_EXCEL2003(Date; ReturnType)

Ngày là ngày tháng bên trong tuần của lịch.

Kiểu_trả_về là 1 nếu tuần bắt đầu vào hôm Chủ Nhật, hay 2 nếu tuần bắt đầu vào hôm Thứ Hai.

Example

Ngày 2001-24-12 nằm trong tuần số nào?

=WEEKNUM_EXCEL2003(DATE(2001;12;24);1) returns 52.

Date & Time Functions

Hàm DATE

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

Hàm DATEVALUE

Hàm DAY

Hàm DAYS

Hàm DAYS360

Hàm EASTERSUNDAY

Hàm EDATE

Hàm EOMONTH

Hàm HOUR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

Hàm MINUTE

Hàm MONTH

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

Hàm NOW

Hàm SECOND

Hàm TIME

Hàm TIMEVALUE

Hàm TODAY

WEEKDAY

Hàm WEEKNUM

Hàm WEEKNUM_ADD

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

Hàm WORKDAY

WORKDAY.INTL

Hàm YEAR

Hàm YEARFRAC

Please support us!