Hàm TODAY

Trả về ngày tháng hiện thời của hệ thống trên máy tính đó. Giá trị được cập nhật khi bạn mở lại tài liệu hay sửa đổi giá trị của tài liệu.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Cú pháp

TODAY()

Hàm TODAY không chấp nhận đối số.

Ví dụ

TODAY() trả về ngày tháng hiện thời của máy tính trên máy tính đó.

Please support us!