Hàm MINUTE

Tính phần phút của một giá trị thời gian nội bộ. Số phút được trả về dưới dạng một số nằm giữa 0 và 59.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Cú pháp

MINUTE(Số)

Số là một giá trị thời gian kiểu thập phân, từ đó cần trả về phần phút.

Ví dụ

=MINUTE(8.999) trả về 58

=MINUTE(8.9999) trả về 59

=MINUTE(NOW()) trả về giá trị phút hiện thời.

Please support us!